คริสต์ทศวรรษ 1860

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์

แก้
  • 1 กันยายน - สยามยกทัพไปเขมร เพื่อระงับเหตุศึกพี่น้องเขมรรบกันเอง มีเจ้าพระยามุขมนตรี (เกษ สิงหเสนีย์) เป็นแม่ทัพ
  • 25 สิงหาคม - สยามประกาศใช้กะแปะ อัฐ โสฬส ที่ทำขึ้นใหม่ ยกเลิกการใช้หอยเบี้ย
  • 7 กรกฎาคม - สหรัฐอเมริกาเริ่มการเกณฑ์ทหารเป็นครั้งแรก ผู้ที่เป็นทหารจะได้รับการงดเว้นภาษีเป็นจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
  • 11 สิงหาคม - ประเทศกัมพูชาสูญเสียอธิปไตยให้กับฝรั่งเศส
  • 4 มกราคม - พิธีโสกันต์ เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ (ต่อมาคือรัชกาลที่ 5)
  • 31 มกราคม - เชิญพระบางออกจากวัดจักรวรรดิราชาวาสคืนไปหลวงพระบาง
  • 19 กรกฎาคม - เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ผนวชเป็นสามเณร(ต่อมาคือ ร.5)
  • 9 พฤศจิกายน - รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะถวายพระราชอำนาจคืนแด่สมเด็จพระจักรพรรดิ เริ่มต้นการการฟื้นฟูสมัยเมจิ
  • 1 พฤษภาคม - วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกียวโต
  • 5 พฤษภาคม - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ชาวอังกฤษ 2 นาย เริ่มการโทรเลขขึ้นในราชอาณาจักร แต่ยังไม่สำเร็จ