คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยเริ่มจากการสอน ระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง เปิดสอน สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้า และช่างอิเลคโทรนิค(ในขณะนั้นสถานะของสถาบัน ยังเป็น วิทยาลัยเทคนิคสยาม SIAM TECHICAL COLLEGE) จนถึงเมื่อปีพ.ศ. 2529 ได้ยกระดับเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยเปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรนี้ โดยมี รศ.หลาบ รับสิริ เป็นคณบดีและผู้ร่างหลักสูตรในขณะนั้น หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สภาวิศวกร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายแขนง และสามารถขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering
Siam University
ที่อยู่เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วันก่อตั้งพ.ศ. 2529
คณบดีผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์
เว็บไซต์eng.siam.edu

ประวัติแก้ไข

• ปีพ.ศ. 2516 จัดตั้งและเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ( ปวส.) สาขาช่างยนต์ และ สาขาช่างไฟฟ้า

• ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี โดยเปิดสอน หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• ปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนเพิ่มในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

• ปีการศึกษา 2535 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• ปี พ.ศ. 2538 ยกเลิกการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)

• ปี พ.ศ. 2543 ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะให้สูงขึ้น

• ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

• ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนสาขาวิชาใหม่แห่งแรกในประเทศไทย คือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

• ปี พ.ศ. 2552 คณะได้ยกเลิกหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• และในปี พ.ศ. 2553 เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆรวม 7 สาขา ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาศึกษา 4 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาศึกษา 3 ปี มี 7 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 6. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. สาขาวิศวกรรมการพิมพ์

หลักสูตรที่ 2 ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มี 4 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์อ้างอิงแก้ไข