เปิดเมนูหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2529 โดยมี รศ.หลาบ รับสิริ เป็นคณบดีและผู้ร่างหลักสูตรในขณะนั้น ด้วยปรัชญาที่ว่า “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน” ได้เปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering
Siam University
ที่อยู่เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วันก่อตั้งพ.ศ. 2529
คณบดีผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์
เว็บไซต์eng.siam.edu

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ในยุคเริ่มต้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบัน ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ดังนี้

  1. วิศวกรรมเครื่องกล
  2. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  4. วิศวกรรมโยธา
  5. วิศวกรรมยานยนต์
  6. วิศวกรรมการพิมพ์

อ้างอิงแก้ไข