คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อคณะวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Sciences And Liberal Arts,
Rajamangala University of Technology Isan
คติพจน์สร้างคนดี มีคุณธรรม
เลิศล้ำวิทยาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
สถาปนา9 กุมภาพันธ์ 2550
คณบดีรดร.ชาคริต นวลฉิมพลี
ที่อยู่
ศูนย์กลางนครราชสีมา
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ตึก 34) เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
วารสารไม่ปรากฏชัดเจน
สี   สีเหลือง-สีแสด
มาสคอต
ดู สัญลักษณ์คณะ
เว็บไซต์www.sci.rmuti.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดิมชื่อ คณะวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ และพลานามัย ต่อมาเมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2548 คณะวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาคารต่างๆ

แก้

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

มีลักษณะอาคาร เป็นอาคารแฝดคู่มีสะพานเชื่อมที่ ชั้น 6-9 ลักษณะอาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น (ไม่นับส่วนของดาดฟ้า) แบ่งเป็นฝั่ง A และ B อยู่ใกล้อาคาร 35 (อาคารเรียนรวม) และ อาคารบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กำลังก่อสร้าง บริเวณหน้าคณะ) โดยคณะแบ่งชั้นต่างๆเป็นหมวดสาขา

โดยเริ่มแรกก่อสร้างอาคารปฏิบัติการในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สังกัด ณ อาคาร 19 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบัน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย (อาคารริมน้ำ)

เมื่ออาคารปฏิบัติในปัจจุบันแล้วเสร็จ ถึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน โดยในส่วนอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องน้ำ ลานพักผ่อนบนอาคาร (ชั้น4) ห้องลีลาศ และลานกิจกรรม ชั้น 10

หน่วยงาน

แก้

หลักสูตร[1]

แก้
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EC.)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (TOH.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเคมี (CS.H.)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (PHY.)
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ST.)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (BPT.)
 • สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม (MSI.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  (LT.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (SHS.)
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (AIT.)
 • สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABI.)
 • สาขาวิชานวัตกรรมข้าว (IR.)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (MCT.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม [ต่อเนื่อง] (DPT.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (M.ICT.)
 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ (M.BIO.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

อ้างอิง

แก้
 1. [1] เก็บถาวร 2018-06-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน