เปิดเมนูหลัก

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อคณะวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
200px
สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ
ชื่ออังกฤษ Faculty of Sciences and Liberal Arts,
Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่ อาคารปฏิบัติการ อาคาร 34
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วันก่อตั้ง9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณบดีรศ.ดร.สนั่น การค้า
วารสาร-
สีประจำคณะ     สีเหลือง
สัญลักษณ์ ยังไม่ลงความเห็น
สถานปฏิบัติ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศษสตร์และศิลปศาสตร์ อาคาร 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์www.sci.rmuti.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดิมชื่อ คณะวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ และพลานามัย ต่อมาเมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2548 คณะวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ไฟล์:34 Sciences and Liberal Arts Building.jpg
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาคารต่างๆแก้ไข

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

มีลักษณะอาคาร เป็นอาคารแฝดคู่มีสะพานเชื่อมที่ ชั้น 6-9 ลักษณะอาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น (ไม่นับส่วนของดาดฟ้า) แบ่งเป็นฝั่ง A และ B อยู่ใกล้อาคาร 35 (อาคารเรียนรวม) และ อาคารบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กำลังก่อสร้าง บริเวณหน้าคณะ) โดยคณะแบ่งชั้นต่างๆเป็นหมวดสาขา

โดยเริ่มแรกก่อสร้างอาคารปฏิบัติการในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สังกัด ณ อาคาร 19 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบัน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย (อาคารริมน้ำ)

เมื่ออาคารปฏิบัติในปัจจุบันแล้วเสร็จ ถึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน โดยในส่วนอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องน้ำ ลานพักผ่อนบนอาคาร (ชั้น4) ห้องลีลาศ และลานกิจกรรม ชั้น 10

หน่วยงานแก้ไข

หลักสูตร[1]แก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1] หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน