คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ (Ubon Ratchathani Business School) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
175px
ชื่ออังกฤษFaculty of Management Science
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่85 ถ.วาริน-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้งพ.ศ. 2544
คณบดีรศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
สีประจำคณะสีฟ้า
เว็บไซต์www.bus.ubu.ac.th

ประวัติแก้ไข

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2540 มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ และในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ในการนี้มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้ง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 612/2541 โดยมีภารกิจและหน้าที่ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป และผลิตบัณฑิตสาขาทางด้านบริหารธุรกิจการบัญชี การเงินการธนาคาร รวมทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้แก้ไข

 • พ.ศ. 2541 ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขาได้แก่ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการการตลาด
 • พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการการตลาด โดยมีการปรับปรุงจัดกลุ่มวิชาต่างๆใหม่ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต เนื้อหาวิชา และคำอธิบายรายวิชา ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น
 • พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ
 • พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น “คณะบริหารศาสตร์” และได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาคือ สาขาการเงินและการธนาคาร นับเป็นสาขาที่สี่ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และได้เริ่มดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการเรื่องการตรวจสอบภายใน และดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง
 • พ.ศ. 2548 เปิดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีก 2 สาขาคือ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • พ.ศ. 2549 คณะได้รับโอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 • พ.ศ. 2550 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา
 • พ.ศ. 2551 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ”

ภาควิชาแก้ไข

​คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มวิชาการบัญชีและการเงิน
 • กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
 • กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข