พหุคูณของไบต์
อุปสรรคฐานสิบ อุปสรรคฐานสอง
ชื่อ สัญลักษณ์ ค่าพหุคูณ ชื่อ สัญลักษณ ค่าพหุคูณ
กิโลไบต์ kB 103 กิบิไบต์ KiB 210
เมกะไบต์ MB 106 เมบิไบต์ MiB 220
จิกะไบต์ GB 109 จิบิไบต์ GiB 230
เทระไบต์ TB 1012 เทบิไบต์ TiB 240
เพตะไบต์ PB 1015 เพบิไบต์ PiB 250
เอกซะไบต์ EB 1018 เอกซ์บิไบต์ EiB 260
เซตตะไบต์ ZB 1021
ยอตตะไบต์ YB 1024

กิโลไบต์ (อังกฤษ: Kilobyte) ใช้ตัวย่อว่า kB มีค่าเท่ากับ 1,000 ไบต์ (SI prefix) เช่น ถ้าพูดว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 100 กิโลไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 100,000 ไบต์ มีความจุประมาณ รูปถ่ายคุณภาพระดับกลาง

อ้างอิงแก้ไข