การ์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

การ์ด อาจหมายถึง

กีฬา
ความหมายอื่น