การกระจายตัว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก การแจกแจง)

การกระจายตัว (อังกฤษ: Distribution) อาจหมายถึง

คณิตศาสตร์แก้ไข

ฟิสิกส์แก้ไข

ฟังก์ชันกระจายตัว (distribution function) ตัวอย่างคือ การกระจายตัวแบบ แมกซ์เวลล์-บอลตซ์มานน (Maxwell-Boltzmann distribution) ระบุ จำนวนอนุภาคต่อหน่วย ปริมาตร ใน ส่วนที่ว่าง (phase space)

ทั่วไปแก้ไข

ในภาษาอังกฤษแก้ไข