การกระจาย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

การกระจาย (dispersion) อาจหมายถึง