การเงินธุรกิจ (อังกฤษ: Corporate finance) เป็นการศึกษาการจัดการทางการเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การจัดหาเงินทุนเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท และ ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น

การศึกษาจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว ในระยะยาวจะศึกษาว่าควรลงทุนในโครงการใด ควรใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือการกู้ยืม และควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และเมื่อไร ส่วนในระยะสั้นนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอันได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียนไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพื่อให้การดำเนินงานปรกติของกิจการไม่สะดุด

การตัดสินใจลงทุน แก้

ผู้บริหารจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ของกิจการ ทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ประเมินมูลค่าของแต่ละโครงการตามขนาดและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

การประเมินมูลค่าของโครงการ แก้

โดยทั่วไปแล้วมูลค่าของโครงการจะคำนวณโดยใช้กระแสเงินสดคิดลด ตัวอย่างเช่นการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ โดยต้องทำการประเมินกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต แล้วทำการคิดลดเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเหล่านั้น ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ

ดูเพิ่ม แก้