การเข้าเงียบ

การเข้าเงียบ (อังกฤษ: retreat) เป็นการปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นการปลีกตัวไปอยู่คนเดียวเพื่อวิงวอนกับพระเป็นเจ้าและนักบุญและอ่านคัมภีร์ไบเบิล

พระเยซูมักปลีกตัวไปเข้าเงียบอยู่คนเดียวแบบนี้
การเข้าเงียบจะมีลักษณะแบบนี้คืออธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์อยู่คนเดียว

รูปแบบของการเข้าเงียบแก้ไข

  1. การเข้าเงียบส่วนตัว คือการปลีกตัวไปเข้าเงียบและอธิษฐานอยู่คนเดียว
  2. การเข้าเงียบแบบหมู่คณะ คือการร่วมกันเข้าเงียบโดยอธิษฐานไปพร้อมๆกันกับบาทหลวง[1]

ความเป็นมาของการเข้าเงียบแก้ไข

การเข้าเงียบนั้นน่าจะมาจากการที่พระเยซูปลีกตัวไปอธิษฐานอยู่คนเดียวอยู่ทุกๆวันซึ่งเป็นลักษณะที่พบบ่อยในพระวรสารเล่มต่างๆ[2] จึงเป็นตัวอย่างของคริสตชนมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งโปรเตสแตนต์จะเรียกลักษณะแบบนี้ว่า การเฝ้าเดี่ยว การเข้าเงียบนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับการปลีกวิเวกหรือการธุดงค์ของศาสนาพุทธ[3]

อ้างอิงแก้ไข