กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น

(เปลี่ยนทางจาก การสืบค้น)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ฮิวริสติก (แก้กำกวม)

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Heuristics) เป็นการเข้าถึง ความรู้ ด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ พยายามแก้ปัญหา ค้นหาโดยการสืบเสาะ ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีอยู่

รากศัพท์ Heuristics มาจากภาษากรีก "heurisko" (εὑρίσκω) หมายถึง "I find" ฉันพบมันแล้ว

การเรียนรู้แก้ไข

การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องถาวร เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นปรัชญา หลักของการศึกษาตลอดชีวิต (Live long learning) หรือ การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing education) โดยมีจุดมุ่งหมายว่า การเรียนรู้จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของ กระบวนการเรียนรู้แก้ไข

กระบวนการเรียนรู้มี 8 ประการได้แก่

  1. การเรียนรู้เป็นการลงมือปฏิบัติ
  2. การเรียนรู้เป็นปัจเจกบุคคล
  3. การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมร่วมกัน
  4. การเรียนรู้เป็นการตอบสนองสิ่งที่พบ/กระตุ้น
  5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
  6. การเรียนรู้ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไป-มาได้
  7. การเรียนรู้ต้องใช้เวลา
  8. การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดจากถูกบังคับ

แหล่งของการสืบค้นแก้ไข

การสืบค้น สามารถแสวงหาได้รอบด้าน ตัวอย่างเช่น

วิทยุ

อ้างอิงแก้ไข