การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาภาคบังคับ (อังกฤษ: Compulsory education) เป็นกฎหมายกำหนดให้เยาวชนได้รับการศึกษาและ และภาครัฐจะต้องจัดหาให้ ในประเทศบางประเทศ การศึกษาที่บ้าน อาจเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย

สาธารณชนใช้เวลาในการศึกษา ในปี พ.ศ. 2558
การปลูกฝังในห้องเรียนการรวมเนื้อหาทางการเมืองไว้ในเอกสารประกอบการเรียนหรือครูที่ละเมิดบทบาทของตนในการปลูกฝังนักเรียนขัดต่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่แสวงหาเสรีภาพในการคิดและการคิดเชิงวิพากษ์

การศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนประถมศึกษา ได้ทำความตกลงให้เป็นสิทธิมนุษยชนแห่ง การประกาศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสากลพ.ศ. 2491 ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่บัญญัติกฎหมายเพื่อให้ได้มีการศึกษาภาคบังคับ อย่างน้อยในระดับประถมศึกษา และมีความพยายามมากยิ่งขึ้นที่จะให้ขยายไปถึงในระดับ มัธยมศึกษา

ประโยชน์ แก้

การศึกษาภาคบังคับมีประโยชน์ดังนี้

  • ก่อนที่จะมีการศึกษาภาคบังคับ เด็กๆ มักได้เรียนรู้ทักษะอาชีพของผู้ปกครอง การศึกษาภาคบังคับแนะนำงานอาชีพอื่นๆ ที่เด็กๆ สามารถเรียนได้ ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ นำพาเด็กๆ ไปสู่อาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ชีววิทยาสามารถนำพาเด็กๆ ไปสู่อาชีพทางด้านการแพทย์ได้ เป็นต้น
  • ขัดขวางการใช้แรงงานเด็ก
  • ลดจำนวนกลุ่มเด็กอันธพาลตามท้องถนน โดยที่แย่งเวลาส่วนใหญ่ของเวลาว่างของเด็ก นี่คือการช่วยลดปัญหาสังคมด้วย


ดูเพิ่ม แก้