การประมวลผลสัญญาณ

การประมวลผลสัญญาณ หมายถึงการประมวลผล การขยาย และการแปลสัญญาณ รวมทั้งการวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงสัญญาณ

ประเภทของการประมวลผลสัญญาณแก้ไข

การประมวลผลสัญญาณอาจแบ่งได้ตามประเภทสัญญาณ เช่น

วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประมวลผลสัญญาณแก้ไข