การประมวลผลสัญญาณ

การประมวลผลสัญญาณ หมายถึงการประมวลผล การขยาย และการแปลสัญญาณ รวมทั้งการวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงสัญญาณ

ประเภทของการประมวลผลสัญญาณ แก้

การประมวลผลสัญญาณอาจแบ่งได้ตามประเภทสัญญาณ เช่น

วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประมวลผลสัญญาณ แก้