การดำรงอยู่ หรือ การมีอยู่ (อังกฤษ: existence) หมายถึง การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่ หรือดำรงอยู่ ไม่ว่าภายในหรือนอกเหนือเวลาและสถานที่ก็ตาม[1]

ปากกาด้ามนี้สีน้ำเงิน

อ้างอิง แก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548. 200 หน้า. หน้า 35. ISBN 974-9588-28-2