กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานระดับกองบัญชาการในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
Tourist Police Thailand.JPG
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้บริหารหลัก พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์, ผบช.ทท.
พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา, รอง ผบช.ทท.
พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา, รอง ผบช.ทท.
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ อรัญวัฒน์, รอง ผบช.ทท.
ต้นสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติแก้ไข

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ตาม พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ [1] โดยยกฐานะจาก กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เนื่องจากโดยที่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในวันเดียวกันนั้นได้มีการแต่งตั้งให้พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๒๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ รักษาราชการแทนกระทั่งในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบแต่งให้พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกขณะที่พลตำรวจโทรณศิลป์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้ไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

อำนาจหน้าที่แก้ไข

 
รถตำรวจท่องเที่ยวขณะลาดตระเวนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด

(ข) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

(ค) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในกรณีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญและประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

(จ) ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

(ฉ) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิงแก้ไข

[2]

  1. พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘๙ ก หน้า ๖ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
  2. https://touristpolice.go.th/