กลศะ หรือ กลสัม (Kalasam) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรมฮินดูในโบสถ์พราหมณ์ หมายถึงเครื่องตกแต่งที่ประดับบริเวณบนสุดของหอคอยต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายกับหม้อกลับหัว ปลายยอดแหลม ถือเป็นลักษณะสะดุดตาที่สุดส่วนหนึ่งของโบสถ์พราหมณ์ กลสัมสร้างโดยอิงจากคติข้องหม้อกลัศ หรือ หม้อปูรณฆฏะ

กลสัมส่วนมากทำมาจากโลหะหรือหิน และประดับอยู่ด้านบนสุดของหอต่าง ๆ เช่น โคปุรัม, Dwajasthambam (Kodimaram) และมักมีพิธีเปลี่ยนกลสัมทุก 12 ปี