บอร์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กระดาน)

บอร์ด (อังกฤษ: board) อาจหมายถึง