กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (อังกฤษ: Department of Older Persons อักษรย่อ: ผส.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

กรมกิจการผู้สูงอายุ
Department of Older Persons
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราพระประชาบดี
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง6 มีนาคม พ.ศ. 2558 (7 ปี) [1]
เขตอำนาจไทย ทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 (อาคารใหม่) 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
งบประมาณประจำปี416.5511 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ชวนชม จันทะวงษ์, รักษาราชการอธิบดี
  • บุษยา ใจสว่าง, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์http://www.dop.go.th/

ประวัติแก้ไข

กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ผส. หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีอำนาจหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฎหมายพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 1 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ นานที่สุดได้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ส่วนราชการแก้ไข

  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
  • กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 15 ก หน้า 49 5 มีนาคม 2558
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/094/24.PDF