เปิดเมนูหลัก

กรมกิจการผู้สูงอายุ (อังกฤษ: Department of Senior Services อักษรย่อ: ผส.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

กรมกิจการผู้สูงอายุ
Department of Older Persons
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราพระประชาบดี
ที่ทำการ
539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 6 มีนาคม 2558 [1]
เขตอำนาจ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 416.5511 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ผู้บริหารหลัก ไพรวรรณ พลวัน, อธิบดี
แรมรุ้ง วรวัธ, รองอธิบดี

ประวัติแก้ไข

กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ผส. หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีอำนาจหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฎหมายพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 1 กำนหดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ นานที่สุดได้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ส่วนราชการแก้ไข

  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
  • กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 15 ก หน้า 49 5 มีนาคม 2558
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/094/24.PDF