กรมการกงสุล

กรมการกงสุล มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกงสุล โดยการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านการกงสุล กำหนดระเบียบด้านการกงสุลประสาน สนับสนุนการทำงานของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศให้ทั่วถึง

กรมการกงสุล
Department of Consular Affairs
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตรากรมการกงสุล
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล, อธิบดี
 • นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์, รองอธิบดี
 • นายนฤชัย นินนาท, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์http://www.consular.go.th

ภารกิจ และหน้าที่แก้ไข

 • เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและแผนด้านการกงสุล รวมทั้งกำหนดระเบียบด้านการกงสุล
 • ประสาน สนับสนุน และกำกับ ดูแลสถานอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการของไทยทั้งในประเทศและต่าง ประเทศในการดำเนินเกี่ยวกับการกงสุลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง ราชการ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506 สนธิสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับงานด้านการกงสุล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนสัญชาติไทย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางสำหรับคนต่างด้าว
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์และช่วยเหลือคนสัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัว คนไทยในต่างประเทศ และเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและระเบียบของทางราชการตลอดจนการดำเนิน การเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม
 • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าทำการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวกับการกงสุล ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสารนิเทศแก้ไข

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
 • กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
 • กองสัญชาติและนิติกรณ์
 • กองหนังสือเดินทาง

อ้างอิงแก้ไข