Digital timing diagram

(เปลี่ยนทางจาก Timing diagram)

Digital timing diagram คือ แผนผังแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของลอจิกเกตต่างๆ โดยจะมีทั้งค่าอินพุต และ เอาต์พุต ของลอจิกเกตนั้นๆ ซึ่งตามแผนผังแล้ว จะแบ่งออกเป็นช่องๆ ถ้าเราดูแนวนอนจะพบว่า แนวนอน คือ เวลา เช่น เวลาที่ t1 , t2 , t3 ,…. ส่วนแนวตั้งนั้นจะเป็นตัวแปรอินพุท และเอาต์พุต ซึ่งค่า เอาต์พุตนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามค่าลอจิกเกตที่เรากำหนดมัน

แผนผัง SPI

การอ่านค่าของ Timing Diagram นั้น เราจะอ่านจากซ้ายไปขวา และค่าของตัวอินพุท และ เอาต์พุต นั้น จะมีค่าแค่ 0 กับ 1 เท่านั้น โดยดูจากเส้นในแนวนอน ถ้าอยู่ข้างล่างจะเป็นค่า 0 แต่ถ้าอยู่ข้างบนจะเป็นค่า 1 ซึ่งค่าในแต่ละช่องของอินพุท และเอาต์พุตนั้นจะแตกต่างกันไป

และจากการดูแผนผังเวลานั้น เราสามารถนำมาเขียนเป็นตารางค่าความจริง (Truth Table) ได้ และในทางกลับกันเราก็สามารถเขียน Timing Diagram จากตารางค่าความจริงได้

Timing Diagram มีประโยชน์ คือ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ค่าความจริงของลอจิกเกตได้ และยังสามารถใช้ตรวจสอบวงจรดิจิทัลที่เราต่อได้โดยดูจากค่าของเอาต์พุต