ชนบท

(เปลี่ยนทางจาก Rural area)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับแนวคิดทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแคว้นในสมัยพระเวทของอนุทวีปอินเดีย ดู ชนปัท
สำหรับอำเภอ ดูที่ อำเภอชนบท

ชนบท หมายถึง ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล เป็นเขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวง ออกไป มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม[1] มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าในเมือง

ป้ายบอกพื้นที่ชนบทในสวีเดน

ในปัจจุบันสังคมชนบทในประเทศไทยมีจำนวนที่ลดลง เนื่องจากการแพร่กระจายของความเป็นสังคมเมืองนั้น ได้แพร่กระจายเข้าสู่สังคมชนบท ทำให้วิถีชีวิตของชนบทจำเป็นต้องมีการปรับตัวเป็นสังคมเมืองมากขึ้น เราจึงค่อนข้างจะเห็นพื้นที่ ที่เป็นสังคมชนบทในปัจจุบันได้น้อยมาก เนื่องจากความเจริญในด้านสาธารณูปโภคและวิถีชีวิตต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชนบท[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน (2524: 316)
  2. "เมืองกับชนบทในกระแสการเปลี่ยนแปลง: สังคมไทยในภาวะกลับตาลปัตรของสองนคราประชาธิปไตย (1)". prachatai.com.