ชื่อตั้งไร้คำบรรยาย

(เปลี่ยนทางจาก Nomen nudum)

ชื่อตั้งไร้คำบรรยาย (Nomen nudum) เป็นคำในภาษาละตินที่แปลว่า "ชื่อที่ปราศจาก" ใน อนุกรมวิธาน ถูกใช้เพื่อแสดงถ้อยคำที่ดูเหมือน ชื่อวิทยาศาสตร์และมีความมุ่งหมายให้มันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา แต่ยังไม่สามารถเป็นได้เพราะที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ออกไปยังไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอ และด้วยเหตุนี้จึงเป็น "ปราศจาก"

เพราะ ชื่อตั้งไร้คำบรรยาย ยังไม่ใช่ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผู้เขียนสามารถตีพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องได้ ถ้าผู้เขียนตีพิมพ์โดยใช้ชื่อ ชื่อตั้งไร้คำบรรยาย เป็นคนแรก และภายหลังถูกรับรองด้วยรายละเอียดที่ใช้ได้และเหตุผลที่เพียงพอ วันที่ตีพิมพ์, เหตุผล, รายละเอียด จะกลายเป็นวันที่ที่อนุกรมวิธานตั้งชื่อนี้ขึ้น

อภิธาน เก็บถาวร 2009-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนของระบบชื่ออนุกรมวิธานสัตว์สากล (International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) ) ให้นิยามว่า:

nomen nudum (pl. nomina nuda) , n.
คำในภาษาละตินที่อ้างอิงถึงชื่อนั้น, ถ้ามีการเผยแพร่ก่อนปี ค.ศ. 1931, ถ้าไม่เพียงพอทำตามมาตรา 12; หรือ, ถ้ามีการเผยแพร่หลังปี ค.ศ. 1930, ถ้าไม่เพียงพอทำตามมาตรา 13. […]

และระเบียบของระบบชื่ออนุกรมวิธานสัตว์:

12.1. ให้ถือตามนี้ [การใช้ชื่อวิทยาศาสตร์], ทุกๆชื่อใหม่ที่เผยแพร่ก่อนปี ค.ศ. 1931 ต้อง … ถูกแนบโดยคำบรรยายลักษณะสำคัญหรือความชัดเจนของชื่ออนุกรมวิธานที่ใช้แทน, หรือโดยการบ่งชี้ [ต้องอ้างอิงถึงรายละเอียดหรือความชัดเจน] …

13.1. ให้ถือตามนี้, ทุกๆชื่อใหม่ที่เผยแพร่หลังปี ค.ศ. 1931 ต้อง … ถูกแนบโดยคำบรรยายลักษณะสำคัญหรือความชัดเจนว่าถ้อยแถลงในถ้อยคำตัวอักษรมีความหมายแสดงให้เห็นความแตกต่างในอนุกรมวิธาน หรือถูกแนบโดยบรรณานุกรมที่อ้างอิงถึงถ้อยแถลงที่เผยแพร่ไป

อภิธานของระบบชื่ออนุกรมวิธานพืชสากล (International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) ) ให้นิยามว่า:

ชื่ออนุกรมวิธานใหม่ที่เผยแพร่ออกไปโดยปราศจากรายละเอียด หรือ การวินิจฉัย หรืออ้างอิง/วินิจฉัยรายละเอียด

ดูเพิ่ม

แก้