ระบบการจัดการเรียนรู้

(เปลี่ยนทางจาก Learning Management System)


ระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการจัดกลุ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบผู้สอน (Instructor) ผู้เรียน ระบบ มีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี