เซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง (อังกฤษ: Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)) เป็นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดใหม่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ เซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEFC ตรงที่ทั้งสองชนิดใช้เป็น Membrane ชนิด Polymer เป็นอิเล็กโทรไลท์ อย่างไรก็ตามในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้ตัวมันเองจะเป็น Anode catalyst ดึงไฮโดรเจนออกจากเมททานอลเหลว (Liquid Methanol) เซลล์เชื้อเพลิง ชนิดนี้ถูกคาดว่าจะมีประสิทธิภาพประมาณ 40% อุณหภูมิใช้งานประมาณ 50-80 องศาเซลเซียส และหากต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องเพิ่มอุณหภูมิใช้งานให้สูงขึ้น