ดีเซล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Diesel)

ดีเซล (Diesel) สามารถหมายถึง