ไซยาโนไฟตา (Cyanophyta) เป็นไฟลัมในอาณาจักรมอเนอรา สมาชิกที่เด่น คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน มีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

 • เซลล์เป็นชนิด โพคาริโอตเซลล์ (Prokariotic cell)
 • มีคลอโรฟิลล์ที่เป็นรงควัตถุสีเขียว ไฟโคไซยานินเป็นรงควัตถุสีน้ำเงิน และมีโทฟิลล์ เป็นรงควัคถุสีส้ม กระจายอยู่ทั่วไปในเซลล์
 • พบทั่วไปในที่ชื้นแฉะ
 • การอยู่อาศัยอาจพบ
  • อยู่เซลล์เดียว
  • อยู่เป็นกลุ่ม
  • อยู่เป็นสาย
 • อาหารที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้จะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจน
 • การสืบพันธุ์เป็นแบบไม่อาศัยเพศ โดยการแบ่งเซลล์ออกเป็นสองส่วน และการหักสาย
 • ผนังเซลล์เป็น เพปทิโดไกลแคน