ชั้นอะพลาโคฟอรา

(เปลี่ยนทางจาก Aplacophora)

ชั้นอะพลาโคฟอรา (อังกฤษ: Class Aplacophora) เป็นชั้นหนึ่งในไฟลัมมอลลัสคาเป็นมอลลัสที่โบราณ ตัวคล้ายหนอน ไม่มีเปลือก อาศัยอยู่ตามโคลนใต้ทะเลหรือตามผิวของฟองน้ำ ตัวยาวประมาณ 1-40 มิลลิเมตร ไม่มีเท้าหรือถ้ามีจะมีขนาดเล็กมาก มีแมนเทิล ที่ผิวของแมนเทิลมีสปิคุลฝังอยู่ ด้านท้องมีร่องกลางท้องยาวตลอดตัวตัวอย่างเช่น Solenogaster

อ้างอิง แก้

  • บพิธ จารุพันธุ์ และ นันทพร จารุพันธุ์. 2540. สัตววิทยา. กทม. สำนักหิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์