ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

N ระบบประสาท (Nervous system)

N03A Antiepilepticsแก้ไข

N03AA Barbiturates and derivativesแก้ไข

N03AA01 Methylphenobarbital
N03AA02 Phenobarbital
N03AA03 Primidone
N03AA04 Barbexaclone
N03AA30 Metharbital

N03AB Hydantoin derivativesแก้ไข

N03AB01 Ethotoin
N03AB02 Phenytoin
N03AB03 Amino(diphenylhydantoin) valeric acid
N03AB04 Mephenytoin
N03AB05 Fosphenytoin
N03AB52 Phenytoin, combinations
N03AB54 Mephenytoin, combinations

N03AC Oxazolidine derivativesแก้ไข

N03AC01 Paramethadione
N03AC02 Trimethadione
N03AC03 Ethadione

N03AD Succinimide derivativesแก้ไข

N03AD01 Ethosuximide
N03AD02 Phensuximide
N03AD03 Mesuximide
N03AD51 Ethosuximide, combinations

N03AE Benzodiazepine derivativesแก้ไข

N03AE01 Clonazepam

N03AF Carboxamide derivativesแก้ไข

N03AF01 Carbamazepine
N03AF02 Oxcarbazepine
N03AF03 Rufinamide

N03AG Fatty acid derivativesแก้ไข

N03AG01 Valproic acid
N03AG02 Valpromide
N03AG03 Aminobutyric acid
N03AG04 Vigabatrin
N03AG05 Progabide
N03AG06 Tiagabine

N03AX Other antiepilepticsแก้ไข

N03AX03 Sultiame
N03AX07 Phenacemide
N03AX09 Lamotrigine
N03AX10 Felbamate
N03AX11 Topiramate
N03AX12 Gabapentin
N03AX13 Pheneturide
N03AX14 Levetiracetam
N03AX15 Zonisamide
N03AX16 Pregabalin
N03AX17 Stiripentol
N03AX30 Beclamide