ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

J ต้านการติดเชื้อทั้งระบบ (Anti-infectives for systemic use)

J07AC Anthrax vaccinesแก้ไข

J07AC01 Anthrax antigen

J07AD Brucellosis vaccinesแก้ไข

J07AD01 Brucella antigen

J07AE Cholera vaccinesแก้ไข

J07AE01 Cholera, inactivated, whole cell
J07AE02 Cholera, live attenuated
J07AE51 Cholera, combinations with typhoid vaccine, inactivated, whole cell

J07AF Diphtheria vaccinesแก้ไข

J07AF01 Diphtheria toxoid

J07AG Haemophilus influenzae B vaccinesแก้ไข

J07AG01 Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated
J07AG51 Hemophilus influenzae B, combinations with toxoids
J07AG52 Hemophilus influenzae B, combinations with pertussis and toxoids

J07AH Meningococcal vaccinesแก้ไข

J07AH01 Meningococcus A, purified polysaccharides antigen
J07AH02 Other meningococcal monovalent purified polysaccharides antigen
J07AH03 Meningococcus, bivalent purified polysaccharides antigen
J07AH04 Meningococcus, tetravalent purified polysaccharides antigen
J07AH05 Other meningococcal polyvalent purified polysaccharides antigen
J07AH06 Meningococcus B, outer membrane vesicle vaccine
J07AH07 Meningococcus C, purified polysaccharides antigen conjugated

J07AJ Pertussis vaccinesแก้ไข

J07AJ01 Pertussis, inactivated, whole cell
J07AJ02 Pertussis, purified antigen
J07AJ51 Pertussis, inactivated, whole cell, combinations with toxoids
J07AJ52 Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids

J07AK Plague vaccinesแก้ไข

J07AK01 Plague, inactivated, whole cell

J07AL Pneumococcal vaccinesแก้ไข

J07AL01 Pneumococcus, purified polysaccharides antigen
J07AL02 Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated

J07AM Tetanus vaccinesแก้ไข

J07AM01 Tetanus toxoid
J07AM51 Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid
J07AM52 Tetanus toxoid, combinations with tetanus immunoglobulin

J07AN Tuberculosis vaccinesแก้ไข

J07AN01 Tuberculosis, live attenuated

J07AP Typhoid vaccinesแก้ไข

J07AP01 Typhoid, oral, live attenuated
J07AP02 Typhoid, inactivated, whole cell
J07AP03 Typhoid, purified polysaccharide antigen
J07AP10 Typhoid, combinations with paratyphi types

J07AR Typhus (exanthematicus) vaccinesแก้ไข

J07AR01 Typhus exanthematicus, inactivated, whole cell

J07AX Other bacterial vaccinesแก้ไข

J07B Vírus vakcinákแก้ไข

J07BA Encephalitis vaccinesแก้ไข

J07BA01 Encephalitis, tick borne, inactivated, whole virus
J07BA02 Encephalitis, Japanese, inactivated, whole virus

J07BB Influenza vaccinesแก้ไข

J07BB01 Influenza, inactivated, whole virus
J07BB02 Influenza, purified antigen

J07BC Hepatitis vaccinesแก้ไข

J07BC01 Hepatitis B, purified antigen
J07BC02 Hepatitis A, inactivated, whole virus
J07BC20 Combinations

J07BD Measles vaccinesแก้ไข

J07BD01 Measles, live attenuated
J07BD51 Measles, combinations with mumps, live attenuated
J07BD52 Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated
J07BD53 Measles, combinations with rubella, live attenuated
J07BD54 Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated

J07BE Mumps vaccinesแก้ไข

J07BE01 Mumps, live attenuated

J07BF Poliomyelitis vaccinesแก้ไข

J07BF01 Poliomyelitis oral, monovalent live attenuated
J07BF02 Poliomyelitis oral, trivalent, live attenuated
J07BF03 Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus

J07BG Rabies vaccinesแก้ไข

J07BG01 Rabies, inactivated, whole virus

J07BH Rotavirus diarrhea vaccinesแก้ไข

J07BH01 Rota virus, live attenuated

J07BJ Rubella vaccinesแก้ไข

J07BJ01 Rubella, live attenuated
J07BJ51 Rubella, combinations with mumps, live attenuated

J07BK Varicella vaccinesแก้ไข

J07BK01 Varicella, live attenuated

J07BL Yellow fever vaccinesแก้ไข

J07BL01 Yellow fever, live attenuated

J07BX Other viral vaccinesแก้ไข

J07C Kombinált bakteriális és virális vakcinákแก้ไข

J07CA Bacterial and viral vaccines, combinedแก้ไข

J07CA01 Diphtheria-poliomyelitis-tetanus
J07CA02 Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus
J07CA03 Diphtheria-rubella-tetanus
J07CA04 Hemophilus influenzae B and poliomyelitis
J07CA05 Diphtheria-hepatitis B-pertussis-tetanus
J07CA06 Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus
J07CA07 Diphtheria-hepatitis B-tetanus
J07CA08 Hemophilus influenzae B and hepatitis B
J07CA09 Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B
J07CA10 Typhoid - hepatitis A

J07X Other vaccinesแก้ไข