ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

J ต้านการติดเชื้อทั้งระบบ (Anti-infectives for systemic use)

J02A Antimycotics for systemic useแก้ไข

J02AA Antibioticsแก้ไข

J02AA01 Amphotericin B
J02AA02 Hachimycin

J02AB Imidazole derivativesแก้ไข

J02AB01 Miconazole
J02AB02 Ketoconazole

J02AC Triazole derivativesแก้ไข

J02AC01 Fluconazole
J02AC02 Itraconazole
J02AC03 Voriconazole
J02AC04 Posaconazole

J02AX Other antimycotics for systemic useแก้ไข

J02AX01 Flucytosine
J02AX04 Caspofungin
J02AX05 Micafungin
J02AX06 Anidulafungin