ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

B เลือดและอวัยวะที่ผลิตเลือด (Blood and blood forming organs)

B05A Blood and related products แก้

B05AA เลือดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แก้

B05AA01 อัลบูมิน
B05AA02 เศษพลาสมาโปรตีนอื่น ๆ
B05AA03 สิ่งทดแทนเลือด
B05AA05 เด็กซ์ทรัน
B05AA06 สิ่งทดแทนเจลาติน
B05AA07 แป้งไฮดร็อกซีอีไทล์
B05AA08 ฮีโมโกลบิน ครอสฟิวมาริล
B05AA09 ฮีโมโกลบิน ราสไฟเมอร์

B05B I.V. Solutions แก้

B05BA Solutions for parenteral nutrition แก้

B05BA01 Amino acids
B05BA02 Fat emulsions
B05BA03 Carbohydrates
B05BA04 Protein hydrolysates
B05BA10 Combinations

B05BB Solutions affecting the electrolyte balance แก้

B05BB01 Electrolytes
B05BB02 Electrolytes with carbohydrates
B05BB03 Trometamol

B05BC Solutions producing osmotic diuresis แก้

B05BC01 Mannitol
B05BC02 Carbamide

B05C Irrigating solutions แก้

B05CA Anti-infectives แก้

B05CA01 Cetylpyridinium
B05CA02 Chlorhexidine
B05CA03 Nitrofural
B05CA04 Sulfamethizole
B05CA05 Taurolidine
B05CA06 Mandelic acid
B05CA07 Noxytiolin
B05CA08 Ethacridine lactate
B05CA09 Neomycin
B05CA10 Combinations

B05CB Salt solutions แก้

B05CB01 Sodium chloride
B05CB02 Sodium citrate
B05CB03 Magnesium citrate
B05CB04 Sodium bicarbonate
B05CB10 Combinations

B05CX Other irrigating solutions แก้

B05CX01 Glucose
B05CX02 Sorbitol
B05CX03 Glycine
B05CX04 Mannitol
B05CX10 Combinations

B05D Peritoneal dialytics แก้

B05DA Isotonic solutions แก้

B05DB Hypertonic solutions แก้

B05X I.V. Solution additives แก้

B05XA Electrolyte solutions แก้

B05XA01 Potassium chloride
B05XA02 Sodium bicarbonate
B05XA03 Sodium chloride
B05XA04 Ammonium chloride
B05XA05 Magnesium sulfate
B05XA06 Potassium phosphate, including combinations with other potassium salts
B05XA07 Calcium chloride
B05XA08 Sodium acetate
B05XA09 Sodium phosphate
B05XA10 Magnesium phosphate
B05XA11 Magnesium chloride
B05XA12 Zinc chloride
B05XA13 Hydrochloric acid
B05XA14 Sodium glycerophosphate
B05XA15 Potassium lactate
B05XA16 Cardioplegia solutions
B05XA30 Combinations of electrolytes
B05XA31 Electrolytes in combination with other drugs

B05XB Amino acids แก้

B05XB01 Arginine hydrochloride
B05XB02 Alanyl glutamine
B05XB03 Lysine

B05XC Vitamins แก้

B05XX Other I.V. solution additives แก้

B05XX02 Trometamol

B05Z Hemodialytics and hemofiltrates แก้

B05ZA Hemodialytics, concentrates แก้

B05ZB Hemofiltrates แก้