ไบโอมาร์คเกอร์ (อังกฤษ: Biomarkers) หรือ ไบโอโลจิคอล มาร์คเกอร์ (อังกฤษ: Biological markers) เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีโมเลกุลซับซ้อนที่ได้มาจากสารชีวเคมี[1] โดยเฉพาะไขมันที่ยังคงอยู่ แสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ไบโอมาร์คเกอร์สามารถวัดได้ทั้งน้ำมันดิบ และ สารสกัดของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม (บิทูเมน) ทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมกับน้ำมันดิบ และนักธรณีสามารถแปลความหมายลักษณะเฉพาะของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมได้จากตัวอย่างที่เป็นน้ำมัน [2]

ประโยชน์ของไบโอมาร์คเกอร์ แก้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ไบโอมาร์คเกอร์ แก้

 
Column chromatography


การวิเคราะห์ไบโอมาร์คเกอร์สามารถวิเคราะห์ทั้งน้ำมันดิบ และสารสกัดของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม บิทูเมน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ตัวอย่างที่เป็นหินจะต้องนำมาบดและทำการสกัดก่อน จะได้เป็นบิทูเมน
 • นำตัวอย่างน้ำมันดิบ และบิทูเมน มาทำการแยกส่วนที่เป็นยางมะตอยออก
 • นำตัวอย่างที่ได้มาทำการแยกชนิดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยโครมาโตรกราฟีแบบคอลัมน์ ดังรูปที่ 1
 • แล้วนำมาวิเคราะห์ไบโอมาร์คเกอร์ โดยการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตัวอย่างด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟี หรือแมสสเปกโตรมิเตอร์ หรือ เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ หรือ เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์-แมสสเปกโตรมิเตอร์
 โดยสรุปขั้นตอนตามแผนภาพที่ 1
 
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ไบโอมาร์คเกอร์


ตัวอย่างของไบโอมาร์คเกอร์ แก้

 • สเตอเรน (Steranes)
 • ไตรเทอเพน (Triterpanes)
 • พอร์ไฟรีน (Porphyrin)
 • แกมม่าเซอเรน (Gammacerane)
 • เบต้า-แคโรเทน (β-carotane)

อ้างอิง แก้

 1. biochemical
 2. Peters, K. E., Walters, C. C. and Moldowan J. M., Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History,2007, xi.