ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BankThai Public Company Limited) เป็นธนาคารของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เดิมมาจากการควบรวมกิจการของธนาคารสหธนาคาร[1], บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอีก 12 แห่ง[2] มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน 48.98% และมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบัน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 52,002.5 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 259,717 ล้านบาท มีสาขาทั่วประเทศ 112 สาขา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 8.64% และมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 4.81%

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) BankThai Public Company Limited
ประเภทบริษัทมหาชน
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
ก่อตั้ง11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
(11 มีนาคม พ.ศ. 2492 ภายใต้ชื่อ ธนาคารสหธนาคาร) ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ธนาคารฯ ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ภายใต้ชื่อ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ต่อมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ธนาคารฯ เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
เลิกกิจการ4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ถัดไปธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เว็บไซต์http://www.bankthai.co.th/

การยุติการดำเนินงาน

แก้

ไทยธนาคาร ได้ยุติกิจการลงในต้นปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากกลุ่มซีไอเอ็มบี จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกถือหุ้นใหญ่โดย ภูมิบุตร โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจระดับใหญ่ของมาเลเซีย เข้ามามีสัดส่วนถือหุ้นในธนาคารฯ แห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยถือหุ้นจำนวน 93.15 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับการเข้ามาซื้อกิจการด้วยจำนวนเงิน 20,000 ล้านบาท จึงทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ไทยธนาคารจึงสิ้นสุดลงนับตั้งแต่บัดนั้น

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า ไทยธนาคาร ถัดไป
ธนาคารสหธนาคาร   ไทยธนาคาร
(พ.ศ. 2541 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย