ไขมันเนย (อังกฤษ: butterfat) หรือ ไขมันนม (อังกฤษ: milkfat) เป็นไขมัน ซึ่งอยู่ในรูปของอนุภาคเม็ดไขมัน (fat globule) แขวนลอยอยู่ในน้ำนม ในสภาพอิมัลชัน (emulsion) ปริมาณไขมันนมแปรผันตามชนิดของสัตว์ เช่น น้ำนมโค มีระดับไขมัน 33-47 กรัมต่อลิตร

อ้างอิงแก้ไข

  • Johansson, I., & Hansson, A. (1940). Causes of variation in milk and butterfat yield of dairy cows. Kungliga Lantbruksakademiens Tidskrift, 79(60.5), 1-127.

ดูเพิ่มแก้ไข