โสมนัส (แก้ความกำกวม)

โสมนัส หมายถึง ความแช่มชื่น ปลื้มใจ สุขใจ เป็นหนึ่งใน เวทนา 5 นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง: