โว้ก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คำสำคัญ "โว้ก" (อังกฤษ: vogue) สามารถหมายถึง