โลหิตวิทยา เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงสาเหตุ, การวินิจฉัย , การรักษา , การติดตามผล และการป้องกันโรคทางเลือด ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของเลือดที่ผิดปกติ เช่น จำนวนเม็ดเลือด โปรตีนในเลือด หรือ กระบวนการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติไป เป็นต้น

นักโลหิตวิทยา แก้

โรคทางโลหิตวิทยา แก้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา แก้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นั้น จะมีนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่ตรวจทางโลหิตวิทยาซึ่งมีหลายการทดสอบ ได้แก่