โรงเรียนเมตตาวิทยา

โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมปฐมวัย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (อ.1-ม.6) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 โดยมีอาจารย์เรือน ชนะวาที เป็นผู้จัดการ และอาจารย์จิตรา ชนะวาที เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

โรงเรียนเมตตาวิทยา
ที่ตั้ง
ไทย 52/2 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 056-704304 และโทรสาร 056-704305
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เพลงเพลงมาร์ชเมตตาวิทยา
เว็บไซต์http://mettawittaya.com/Mv54-1.html เข้าไม่ได้ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003661325573&ref=tn_tnmn

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

 
ด้านหลังโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2545 ผู้บริหารได้ซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ และได้สร้างอาคารเรียนหลังแรก โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ปีการศึกษา 2546 ได้สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้น
 • ปีการศึกษา 2547 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 8 ไร่ และสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 1 คน
 • ปีการศึกษา 2548 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 หลัง และสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
 • ปีการศึกษา 2549 ได้สร้างอาคารสระว่ายน้ำเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการว่ายน้ำ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับประเทศ เรื่องคุณค่าจากสารานุกรมไทย และได้ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
 • ปีการศึกษา 2550 ได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างเป็นสัดส่วน นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คน
 • ปีการศึกษา 2551 ได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถรองรับและให้บริการนักเรียนทั้งอำเภอหล่มสักและอำเภอใกล้เคียงได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการสนุกคิดสนุกทำกับเครื่องดืมโอวัลติน รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 คน และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
 • ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นสถานศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมศักยภาพนักเรียนดีเด่น นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คน และรางวัลการประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับประเทศ
 • ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 คน และโรงเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมศักยภาพนักเรียนดีเด่นปีที่ 2
 • ปีการศึกษา 2554 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 15 ไร่ และโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนฝั่งปฐมวัยเพื่อแยกเป็นสัดส่วน นักเรียนได้รับรางวัลกรังปรีซ์ศิลปะเด็กแห่งเอเชีย รางวัลเหรียญทองศิลปะเด็กโลก รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เยาวชนดีเด่นสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ รางวัลถ้วยพระราชทานการแข่งขันด้านกรีฑาและด้านศิลปะ นักเรียนได้เหรียญทองแดงกีฑานักเรียนแห่งอาเซียน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี จำนวน 8 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศพูดสุนทรพจน์ระดับประเทศ เรื่องอย่าใช้ยาปฏิชีวนะถ้าไม่จำเป็น ได้ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. และโรงเรียนได้จัดทำวารสาร "เมตตาวิทยาสาร" เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้สโลแกนว่า " 9 ปี แห่งความก้าวหน้า เมตตาวิทยาภูมิใจ นำคนดีสู่สังคมไทยตลอดมา"
 • ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองจึงได้มีการพัฒนาส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างอาคารหอประชุมสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ พัฒนาพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เป็นต้น นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศวาดภาพระดับโลก โครงการ Art for Peace รางวัลเหรียญเงินศิลปะเด็กโลก รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศงานศิลปะเด็กและเยาวชนนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชนนักพัฒนา รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี จำนวน 9 คน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา มีอายุครบ 10 ปี โดยใช้สโลแกนที่ว่า " 1 ทศวรรษ เมตตาวิทยา การศึกษาสู่อาเซียน" โดยได้รักษาวิสัยทัศน์และพันธกิจอันดีตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
 • ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 เพื่อใช้ในกิจกรรมในร่มของโรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลดีเด่นศิลปกรรมนำสิ่องดีสู่ชีวิต ประจำปี 2556 รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

อาคารสถานที่แก้ไข

 
หอประชุมอาคาร 10
 
อาคาร 9
 • อาคารคอนกรีต 1 ชั้น (อาคาร 1) ใช้เป็นห้องธุรการการเงิน ห้องผู้บริหาร ห้องแนะแนว ห้องประชุมราชาวดี
 • อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (อาคาร 2,3,4) ใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษา
 • อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (อาคาร 5) ใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องสมุดประถม ห้องนาฏศิลป์ ห้องสภานักเรียน ห้องศิลปศึกษา
 • อาคารคอนกรีต 1 ชั้น (อาคาร 6) ใช้เป็นอาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
 • อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (อาคาร 7) ใช้เป็นสระว่ายน้ำ ห้องวงโยธวาทิต ห้องปฏิบัติการศิลปะ
 • อาคารคอนกรีต 3 ชั้น (อาคาร 8) ใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องสมุดมัธยม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมไก่ฟ้าพญาลอ
 • อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (อาคาร 9) ใช้เป็นอาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย
 • อาคารหอประชุมโรงเรียนเมตตาวิทยา (อาคาร 10)/ โรงยิมเนเซียม
 • อาคารเอนกประสงค์ 1 / โรงอาหาร
 • อาคารเอนกประสงค์ 2
 • สนามกีฬาคอนกรีต 3 แห่ง
 • สนามฟุตบอล 1 แห่ง

การเรียนการสอนแก้ไข

โรงเรียนเมตตวิทยา มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดการเรียนการสอนในสายสามัญ ซึ่งมี2สาย คือ วิทย์-คณิต และศิลป์-สังคม(ก่อนหน้านั้นเป็นศิลป์-คำนวณ มาเปลี่ยนเป็นศิลป์สังคม เมื่อปีการศึกษา2560)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข