โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยนายหะยีดาโอ๊ะ หะยีมะดีเยาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสกับคณะผู้ก่อตั้ง โดยเริ่มแรกโรงเรียนอยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสในปีแรกรับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น และเริ่มรับนักเรียนหญิงเมื่อปีการศึกษา 2507 ในปีต่อๆมาโรงเรียนได้ปรับปรุงระบบบริหารและเพิ่มจำนวนการรับนักเรียนเข้าเรียน ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จึงย้ายสถานที่เรียนใหม่ในที่ดินแปลงปัจจุบัน ซึ่งนาย สุริยน ไรวา คหบดีได้อุทิศที่ดินเพื่อเป็นสถานที่สร้างอาคารเรียน ในปีการศึกษา 2512 ทางราชการเริ่มส่งราชการครูมาช่วยสอนวิชาสามัญเป็นปีแรก ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อในปีการศึกษา 2514 นายหะยีดาโอ๊ะ หะยีมะดีเยาะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนถึงแก่กรรม จึงให้นายฮารุน หะยีดาโอ๊ะ เข้าดำรงตำแหน่งเจ้าของโรงเรียนแทนโดยมี นายอูมาร์ ตอยิบเป็นผู้จัดการ ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนเปิดสอนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และได้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร พร้อมเปิดแผนการเรียนสายธุรกิจ (บัญชี) และคหกรรม (การตัดเย็บ) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงปีการศึกษา 2527-2543 โรงเรียนได้มีการสร้างอาคารเพิ่มขึ้นหลายอาคารเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งในปีการศึกษา 2544 ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนจำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน เป็นที่เสร็จเรียบร้อย...

อ้างอิงแก้ไข