โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม (อักษรย่อ: ส.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในอำเภอสัตหีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่จำนวน 28 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ละติน: Sattahipwittayakhom School
สัญลักษณ์ประจำ Sattahipwittayakhom School
สัญลักษณ์ประจำ Sattahipwittayakhom School
ที่ตั้ง
เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี
20250
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิดหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
คำขวัญปัญญา นรานํรตนํ
(ปัญญา คือ ดวงแก้วของมนุษย์)
สถาปนา22 มกราคม 2518 (2518-01-22)
สี   สีฟ้า - ขาว
เพลงมาร์ช ส.ว.
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นอินทนิล
เว็บไซต์http://www.sw.ac.th/ โทร 038- 238525

ประวัติ

แก้

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนตั้งขึ้นตามความต้องการและแรงผลักดันของชาวบ้านอำเภอ โดยกลุ่มผู้ริเริ่มประกอบด้วย นายประสิทธิ์ สายนภา,นายแสวง เริ่มศิริ, นายเยื้อน ไพรอนันต์, นายหยิบ นาคศิริ, นายเกษม รับสุข,นายธง สายนภา, นายเฉลิม ขวัญฉาย, นายสุคนธ์ มากมี และนายถิรศักดิ์ เพชรดี ทั้งนี้โดยได้รับคำปรึกษาจากนาวาเอกผล คชา ซึ่งได้ช่วยติดต่อประสานงานกับจังหวัด และกรมสามัญศึกษา ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ติดเขตวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ลุ่ม เป็นลำห้วยหนองน้ำ และป่าไผ่ เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน และนอกจากนี้ นายละมัย ลบแย้มผู้มีจิตศรัทธาในการศึกษายังได้บริจาคที่ดินส่วนตัวซึ่งเป็นเขตติดต่อที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเพิ่มเติมให้อีก 10 ไร่ รวมเป็นที่ดิน 26 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา และต่อมา นายละมัยและ นางเชือน ลบแย้มเห็นว่าสนามกีฬา ยังไม่ได้มาตรฐานจึงบริจาคเพิ่มเติมอีก 1 งาน 69 ตารางวา รวมที่ดินทั้งหมด 28 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรก 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 50 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 โดยขอใช้หอนอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลบุรี เป็นห้องเรียนชั่วคราวทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากอาจารย์นพคุณ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในขณะนั้นอย่างไรก็ตามในการเปิดทำการครั้งแรกนี้ กรมสามัญศึกษาได้ดำเนินการในฐานะโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชลราษฏรอำรุงไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2518 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสัตหีบ ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ”โดยใช้อักษรย่อว่า “ส.ว.”ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 22 มกราคมนี้ เป็นวันสถาปนาโรงเรียนตลอดมา

สัญลักษณ์

แก้

ตราประจำโรงเรียน

แก้

เรือใบ คือ นาวาที่ล่องลอยไปในน่านน้ำเพื่อนำพาบุคคลจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เมื่อเรือใบกางใบเต็มที่ ก็จะช่วยให้นาวาลำนั้นแล่นฉิวไปได้เร็วขึ้น มั่นคงและปลอดภัย มุ่งสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้สำเร็จ เรือใบจึงเปรียบ เสมือนนาวาชีวิตที่ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกท่าน ต้องมุมานะพยายามที่จะนำนาวาชีวิตลำนี้ฝ่าคลื่นลมมรสุม ทั้งหลาย เพื่อส่งลูก ส.ว. ทั้งหมดขึ้นสู่ฝั่งให้ได้ด้วยความปลอดภัย และสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

แก้

พระพุทธศากยมุนีศรีสัตหีบวิทยาคม

สีประจำโรงเรียน

แก้

ฟ้า-ขาว หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา แห่งการริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อสังคม และประเทศชาติ

ฟ้า หมายถึง ปัญญาแห่งการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ

วันสถาปนาโรงเรียน

แก้

22 มกราคม พ.ศ. 2518 และได้มีการกำหนดเป็นวันคืนถิ่นฟ้าขาวของทุกปี

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นางวรดา จินตกานนท์ พ.ศ. 2518 - 2525
นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล พ.ศ. 2525 - 2527
นายสุนทร ธาราดล พ.ศ. 2527 - 2536
นายพงศา งามละเมียด พ.ศ. 2536 - 2540
นายวิศัลย์ โกมุทพงศ์ พ.ศ. 2540 - 2542
นายสมดุล ทำเนาว์ พ.ศ. 2542 - 2543
นายวิษณุ ผสมทรัพย์ พ.ศ. 2543 - 2546
นายจำโนทย์ ปล้องอุดม พ.ศ. 2546 - 2551
นายสำเริง หมอนวัน พ.ศ. 2551 - 2556
นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ พ.ศ. 2556 - 2559
นายคงเดช โชติจำลอง พ.ศ. 2559 - 2562
นางณัฐชา จันทร์ดา พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติโรงเรียน

แก้
  • พ.ศ. 2528 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขตการศึกษา 12 ได้
  • พ.ศ. 2530

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขตการศึกษา 12 ได้เป็นครั้งที่ 2 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกิจกรรมเสริมสร้างวินัยดีเด่นของจังหวัดชลบุรี

- โรงเรียนได้รับเกียรติประวัติสูงสุดจากกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ของเขตการศึกษา 12

- โรงเรียนได้รับรางวัลพัฒนาห้องสมุดดีเด่น ตามนโยบายกรมสามัญศึกษา

  • พ.ศ. 2537 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักเรียนดีเด่นอันดับ 2 ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียนโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง
  • พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากชุมชนอำเภอสัตหีบให้เข้าโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
  • พ.ศ. 2559

- เด็กหญิงชนิดาภา เชื้อวงศ์ และเด็กหญิงอุริสยา บุญแผน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับมัธยมต้น

- เด็กชายพันธวิศ ทองทรัพย์ และเด็กหญิงวิจิตรา บูรประทีป ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web editor ระดับมัธยมต้น

- เด็กชายพิสิษฐ ชวลันทรงสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (drawing) ระดับมัธยมต้น ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี

อ้างอิง

แก้

เว็บไซต์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้