โรงเรียนมัธยมดงยาง

โรงเรียนมัธยมดงยางเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลดงยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียน 200 กว่าคน และบุคลากรทางการศึกษาอีก 20 กว่าคน โดยมีเนื้อที่ 24 ไร่ 93 ตารางวา

โรงเรียนมัธยมดงยาง
MDY logo.gif
มัธยมดงยาง สร้าง คนสร้างชาติ
เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Matthyom Dongyang School
อักษรย่อ ม.ด.ย. / mdy
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถาปนา 29 เมษายน พ.ศ. 2539
ผู้ก่อตั้ง นายสมาน พิมพ์สิม
รหัส 3044100116
จำนวนนักเรียน 200 กว่าคน
เพลง มาร์ชมัธยมดงยาง
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมัธยมดงยาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลดงยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 119 ที่บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ระยะทาง 8 กิโลเมตร และจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 70 กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 96 คนโดย มีนายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงานสาขา โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์สวนหม่อนของชาวบ้านดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน และได้รับการอนุมัติจากสภาตำบลดงยาง ซึ่งมีนายกงแก้ว ปักกาโล เป็นประธานสภาตำบลในขณะนั้น มีเนื้อที่ 24 ไร่ 93 ตารางวา มีโรงเรียนเขตพื้นที่บริการใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงยาง มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านเครือซูด โรงเรียนบ้านหนองผง โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย โรงเรียนบ้านหลุบควัน ตำบลกู่สันตรัตน์ มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านสระบัว โรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์ และตำบลหนองคู มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย โรงเรียนบ้านหนองป้าน มีองค์กรบริหารส่วนตำบล 3 อบต. ได้แก่ อบต.ดงยาง อบต.กู่สันตรัตน์ อบต.หนองคู และ สถานีอนามัย ได้แก่ สถานีอนามัยดงยาง สถานีอนามัยหนองผง สถานีอนามัยหนองแต้น้อย สถานีอนามัยกู่สันตรัตน์ และมีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุมัติให้สาขาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เป็นเอกเทศเป็นโรงเรียนมัธยมดงยาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 และแต่งตั้งให้ นายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ และปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมดงยาง และได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน กขค ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 ห้องน้ำ – ห้องส้วม บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และครู – อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 โรงเรียนมัธยมดงยาง ได้ทำการโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด-มหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2555
2 นายวิทยา แสงคำไพร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข