โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 165ถนนบางลี่ - หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตัวจังหวัด 35 กิโลเมตร โดยประมาณ มีเนื้อที่ 60 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ : ติดกับถนนสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียงตรงข้ามหน้าโรงเรียนบางลี่วิทยา

ทิศใต้ : ติดกับแปลงทำนาของชาวบ้าน

ทิศตะวันออก : ติดกับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสองพี่น้อง อยู่ห่างจากตลาดบางลี่ประมาณ 1 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก : ติดกับชุมสายโทรศัพท์อำเภอสองพี่น้อง

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยสมเด็จพระวันรัต (สมณศักดิ์ขณะนั้น) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น แบ่งออกเป็น 20 ห้อง ใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสมเด็จพระวันรัต" ต่อมาได้มอบให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี พ.ศ. 2516 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 210 เตียง เมื่อพ.ศ. 2536 จากการสนับสนุนของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา