โทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา

โทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา (เขมร: ទូរទស្សន៍កងយោធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជា ทูรทสฺสน์กงโยธพลเขมรภูมินฺทกมฺพุชา) หรือเรียกกันว่า ช่อง 5 กัมพูชา (TV5 Cambodia) หรือในเอกสารวิชาการของไทยบางแหล่งเรียกว่า "สถานียุทธภูมิทหารช่อง 5" [1]ชื่อย่อว่า ททขภม.5 และชื่อสากลว่า XU-ATV เป็นสถานีโทรทัศน์ในประเทศกัมพูชา มีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นเจ้าของ บริษัท มิก้า มีเดีย จำกัด (บริษัทร่วมทุนของกันตนา และไทยนครพัฒนา) ได้รับสัมปทาน 30 ปี นับจากปี 2538 โดยต้องจ่ายให้กระทรวงกลาโหม 200 ล้านบาท นอกจากรายการของทางกระทรวงฯ แล้ว ยังมีรายการบันเทิงต่างจากประเทศกัมพูชา อีกจำนวนมาก ทั้ง ละครจากผู้ผลิดของทางสถานี ภาพยนตร์ และกีฬา [2] โดยในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศ สามารถรับชมช่อง 5 กัมพูชา ได้ผ่านจานดาวเทียมระบบ C-Band ไทยคม 5 ด้วยคลื่นความถี่ขาลง 3408 V sr-4444 (ยุติการออกอากาศระบบ C Band แล้ว)และ Ku-Band ไทยคม 5 ด้วยคลื่นความถี่ขาลง 12313 V sr-30000 และในส่วนสถานีภาคพื้นดิน ณ กรุงพนมเปญ ออกอากาศสัญญาณวีเอชเอฟ ช่อง 5 พร้อมด้วยระบบดิจิตอล รวมไปถึงสถานีแม่ข่ายรวมอยู่ด้วย

โทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา
ประเทศกัมพูชา
พื้นที่แพร่ภาพภูมิภาคเอเชีย
เครือข่ายกระทรวงกลาโหมกัมพูชา
ของ บริษัท มิก้า มีเดีย จำกัด (บริษัทร่วมทุนของกันตนา บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอดท์ และ ไทยนครพัฒนา)
คำขวัญสโลแกน
สำนักงานใหญ่ซอย 26 สิงหาเดิม ถนนสุทธารส แขวงทะเลบาสัก เขตนาหม่อน ราชธานีพนมเปญ
(26 old August site Sothearos blvd Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkamorn Phnom Penh)
แบบรายการ
ระบบภาพ-1080i 16:9 HDTV
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (30 ปี) (ในนาม ไอบีซี 5)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 (28 ปี)
ยุติออกอากาศ1 มกราคม พ.ศ. 2538 (1 ปี 245 วัน) (ไอบีซี 5 เดิม)
ลิงก์
เว็บไซต์http://tv5cambodia.com/
ออกอากาศ
ภาคพื้นดิน
แอนะล็อกช่อง 5 (วีเอชเอฟ, พนมเปญ)
ดิจิทัลช่อง 23 (ยูเอชเอฟ, พนมเปญ)
กัมพูชา One TVช่อง 14
เคเบิลทีวี
กัมพูชา PPCTVช่อง 52 (แอนะล็อก)
ช่อง 104 (ดิจิทัล)
ช่อง 16 (ดิจิทัลไร้สาย)
ทีวีดาวเทียม
กัมพูชา DTV Cambodiaช่อง 5
สื่อสตรีมมิง
กัมพูชา Mekongtvชมรายการสด

ประวัติ แก้

ก่อนหน้านั้น ผู้ดำเนินกิจการโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชาในยุคแรกเริ่ม คือ บริษัท ไอบีซีแคมโบเดีย ของกลุ่มชินวัตร (อินทัช โฮลดิ้งส์ ในปัจจุบัน) เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 ภายใต้สัญญาสัมปทาน 99 ปี (ภายหลังลดลงเหลือ 30 ปี) โดยช่อง 5 ในยุคที่บริหารโดยไอบีซี ถูกครหาว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลและพรรคประชาชนกัมพูชา โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชาเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งไอบีซีประสบปัญหาขาดทุน และเกิดปัญหาเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้น ไอบีซีจึงถอนตัวออกไป จนกระทั่งบริษัท มิก้ามีเดีย จำกัด ได้รับสัมปทานจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาดำเนินกิจการโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเดิมจะมีกำหนดเริ่มออกอากาศในปี พ.ศ. 2539 แต่ต่อมาได้เริ่มออกอากาศเร็วขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยได้โอนทรัพย์สินและคลื่นความถี่จากไอบีซีเดิม

การเปิดสถานี แก้

เมื่อถึงเวลา 06:00 น. เริ่มเพลงมาร์ชกองยุทธพลเขมรภูมินทร์ โดยปรากฏสัญลักษณ์สถานีในฉากสุดท้าย ต่อจากนั้น เริ่มรายการแรก

อ้างอิง แก้

  1. อัมพร จิรัฐติกร. (2559). ละครไทยกับผู้ชมอาเซียน:วัฒนธรรมศึกษาของสื่อข้ามพรมแดนในอาเซียน. ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  2. วินัย-ศุภชัย วีระภุชงค์ เมื่อคนขายยามาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์, จากนิตยสารผู้จัดการ.

เว็บไซต์ แก้