โจโยคันจิ (ญี่ปุ่น: 常用漢字โรมาจิJōyō kanji) เป็นตัวอักษรคันจิ 2,136 ตัว (เดิม 1,945) ที่กระทรวงศึกษาของประเทศญี่ปุ่น กำหนดว่าเป็นตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ ประกอบด้วย

  • คันจิที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาหรือเคียวอิกุคันจิ 1,006 ตัว
  • คันจิที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1,130 ตัว


โดยคันจิทั้ง 2,136 ตัว จะมีเสียงอ่านรวมกันทั้งสิ้น 4,388 เสียง แบ่งเป็น

  • เสียงอง (音読み on'yomi) 2,352 เสียง
  • เสียงคุน (訓読み kun'yomi) 2,036 เสียง

ดูเพิ่ม

แก้