แหลมฉบัง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แหลมฉบัง อาจหมายถึง

  • แหลมฉบัง ซึ่งเป็นแหลมที่ยื่นลงไปในทะเลอ่าวไทย บริเวณ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • เขตเศรษฐกิจแหลมฉบัง เป็นพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาชายฝั่งตะวันออก
  • เทศบาลนครแหลมฉบัง เขตเทศบาลแหลมฉบัง ที่จะพัฒนาเป็นเมืองท่าเรือน้ำลึกอันเป็นท่าเรือพาณิชย์หลักของประเทศ ตลอดจนเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและศูนย์พานิชยกรรมเพื่อการส่งออกตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
  • ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย