แวเนิน (สวีเดน: Vänern) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดนและทวีปยุโรป มีเนื้อที่กว่า 5,585 เมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 44 เมตร เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของสวีเดน รอบ ๆ ทะเลสาบส่วนใหญ่เป็นไร่นาและป่า

ทะเลสาบแวเนิน