แม่แบบ:Non-free use rationale

ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
สารสนเทศสื่อไม่เสรีและคำชี้แจงเหตุผลการใช้
กรุณาใส่ชื่อบทความ
คำอธิบาย

{{{Description}}}

แหล่งที่มา

{{{Source}}}

ใช้ในบทความ

[[{{{Article}}}]]

ส่วนที่ใช้

{{{Portion}}}

ความละเอียดต่ำ?

{{{Low resolution}}}

วัตถุประสงค์

{{{Purpose}}}

มีภาพเสรีทดแทน?

{{{Replaceability}}}

สารสนเทศอื่น

{{{Other information}}} (ถ้ามี)

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้แก้ไข

{{Non-free use rationale
| Description = 
| Source = 
| Article = 
| Portion = 
| Low_resolution = 
| Purpose =  
| Replaceability = 
}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{Non-free use rationale
| Description = เป็นภาพตราสัญลักษณ์รายการโทรทัศน์ Victory BNK48 ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ผลิตรายการนี้ ซึ่งได้แก่ Workpoint Entertainment
| Source = https://twitter.com/i/moments/1025300969939075073
| Article = วิกทอรีบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
| Portion = ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด การบริการ หรือการโฆษณาของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
| Low_resolution = ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับได้
| Purpose = มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อรายการที่กล่าวถึงภาพตราสัญลักษณ์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือรายการได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
| Replaceability = เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
}}
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
สารสนเทศสื่อไม่เสรีและคำชี้แจงเหตุผลการใช้สำหรับ วิกทอรีบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
คำอธิบาย

เป็นภาพตราสัญลักษณ์รายการโทรทัศน์ Victory BNK48 ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ผลิตรายการนี้ ซึ่งได้แก่ Workpoint Entertainment

แหล่งที่มา

https://twitter.com/i/moments/1025300969939075073

ใช้ในบทความ

วิกทอรีบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต

ส่วนที่ใช้

ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด การบริการ หรือการโฆษณาของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย

ความละเอียดต่ำ?

ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับได้

วัตถุประสงค์

มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อรายการที่กล่าวถึงภาพตราสัญลักษณ์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือรายการได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว

มีภาพเสรีทดแทน?

เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป

คำอธิบายแก้ไข

  • Article: ให้ระบุว่าใช้ในบทความใด โดยไม่ต้องใส่วงเล็บเหลี่ยม หากใช้มากกว่าหนึ่งหน้า ให้เขียนโดยใช้แม่แบบใหม่ทั้งหมด เพราะแต่ละแม่แบบรองรับแค่บทความเดียว
  • Portion: ระบุว่าใช้ส่วนใดของไฟล์ต้นฉบับ โดยปกติมักเป็น "ทั้งหมด" แต่ถ้าใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นฉบับก็ให้ระบุตามนั้น
  • Low resolution: บอกว่าเป็นไฟล์รุ่นที่มีความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับหรือไม่
  • Purpose: ระบุเหตุผลการใช้ไฟล์ โดยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสารานุกรม เช่น ต้องการให้ผู้อ่านระบุงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถ่ายทอดได้ด้วยคำอย่างเดียว หรือ เพื่อให้บริบทเพิ่มความเข้าใจแก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องไม่ใช่เพียง "เพื่อประกอบบทความ" เพราะเป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้
  • Replaceability: บอกว่ามีไฟล์เสรีทดแทนหรือไม่ ถ้ามี ให้อัปโหลดไฟล์นั้นแทน และไฟล์นี้จะถูกลบ และควรใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าเหตุใดไฟล์ดังกล่าวจึงแน่ใจว่าหรือสันนิษฐานว่าไม่มีไฟล์เสรีทดแทน
  • Other information: หากมีข้อมูลหรือคำอธิบายอื่นที่สำคัญต่อการใช้สื่อไม่เสรี ให้กรอกลงในช่องนี้