วิธีใช้

แก้
{{Non-free use rationale
| Description = 
| Source = 
| Article = 
| Portion = 
| Low_resolution = 
| Purpose =  
| Replaceability = 
}}

ตัวอย่าง

แก้
{{Non-free use rationale
| Description = เป็นภาพตราสัญลักษณ์รายการโทรทัศน์ Victory BNK48 ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ผลิตรายการนี้ ซึ่งได้แก่ Workpoint Entertainment
| Source = https://twitter.com/i/moments/1025300969939075073
| Article = วิกทอรีบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
| Portion = ทั้งหมด
| Low_resolution = ใช่
| Purpose = ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือรายการได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
| Replaceability = ไม่มี เพราะไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง หรือทำเลียนแบบได้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
}}
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
สารสนเทศสื่อไม่เสรีและคำชี้แจงเหตุผลการใช้สำหรับ วิกทอรีบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
คำอธิบาย

เป็นภาพตราสัญลักษณ์รายการโทรทัศน์ Victory BNK48 ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ผลิตรายการนี้ ซึ่งได้แก่ Workpoint Entertainment

แหล่งที่มา

https://twitter.com/i/moments/1025300969939075073

ใช้ในบทความ

วิกทอรีบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต

ส่วนที่ใช้

ทั้งหมด

ความละเอียดต่ำ?

ใช่

วัตถุประสงค์

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือรายการได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว

มีภาพเสรีทดแทน?

ไม่มี เพราะไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง หรือทำเลียนแบบได้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์

คำอธิบาย

แก้
  • Article: ให้ระบุว่าใช้ในบทความใด โดยไม่ต้องใส่วงเล็บเหลี่ยม หากใช้มากกว่าหนึ่งหน้า ให้เขียนโดยใช้แม่แบบใหม่ทั้งหมด เพราะแต่ละแม่แบบรองรับแค่บทความเดียว
  • Portion: ระบุว่าใช้ส่วนใดของไฟล์ต้นฉบับ โดยปกติมักเป็น "ทั้งหมด" แต่ถ้าใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นฉบับก็ให้ระบุตามนั้น
  • Low resolution: บอกว่าเป็นไฟล์รุ่นที่มีความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับหรือไม่
  • Purpose: ระบุเหตุผลการใช้ไฟล์ โดยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสารานุกรม เช่น ต้องการให้ผู้อ่านระบุงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถ่ายทอดได้ด้วยคำอย่างเดียว หรือ เพื่อให้บริบทเพิ่มความเข้าใจแก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องไม่ใช่เพียง "เพื่อประกอบบทความ" เพราะเป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้
  • Replaceability: บอกว่ามีไฟล์เสรีทดแทนหรือไม่ ถ้ามี ให้อัปโหลดไฟล์นั้นแทน และไฟล์นี้จะถูกลบ และควรใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าเหตุใดไฟล์ดังกล่าวจึงแน่ใจว่าหรือสันนิษฐานว่าไม่มีไฟล์เสรีทดแทน
  • Other information: หากมีข้อมูลหรือคำอธิบายอื่นที่สำคัญต่อการใช้สื่อไม่เสรี ให้กรอกลงในช่องนี้