บทความนี้เรียบเรียงจาก สารานุกรมคาทอลิก ฉบับ ค.ศ. 1913 ซึ่งในปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติ