แม่แบบ:บทความประเทศเนปาล

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนปาล เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศเนปาลตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ